půjčovna lodí a koloběžek

Půjčovní řád

 

 

1. Půjčování se zakládá na nájemním vztahu mezi zákazníkem (nájemcem) a půjčovnou (pronajímatelem), vztah se zakládá přijetím (podpisem) smlouvy o nájmu. Smlouva se sepisuje ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Ve smlouvě uzavírané s nájemcem, kterým je fyzická osoba, je nájemce identifikován jménem, příjmením, trvalým bydlištěm, číslem občanského průkazu nebo obdobným průkazem totožnosti (cestovní pas). S ohledem na hodnotu zapůjčovaného náčiní či s ohledem na upuštění pronajímatele od požadavku na složení vratné zálohy, může být k uzavření nájemní smlouvy požadováno předložení i druhého dokladu (např. občanský průkaz + řidičský průkaz nebo občanský průkaz +cestovní pas).

 

2. Za pronajaté náčiní je nájemce povinen složit vratnou zálohu (jistinu) na hrazení případných nákladů způsobených ztrátou, odcizením, zničením či poškozením předmětů nájmu a dále na zaplacení smluvních pokut. Záloha je splatná při podpisu smlouvy a je vratná bezprostředně po vrácení náčiní, pokud nenastal některý z důvodů k zadržení zálohy nebo její části v souladu se smlouvou. Výše zálohy vyplývá z ceníku záloh; ceník záloh je sestaven s ohledem na běžné pořizovací ceny náčiní.

Pronajímatel může od požadavku složení vratné zálohy upustit (např. v případě, že nájemce je mu osobně znám a jde o opakovanou bezproblémovou zápůjčku tímto nájemcem nebo kdy je nájemce členem zákaznického klubu půjčovny). Upuštění od složení vratné zálohy nemění plnou odpovědnost nájemce za odpovědnost za zapůjčené náčiní po dobu zápůjčky a povinnost nahradit pronajímateli případnou vzniklou škodu v platné lhůtě.

 

3. Na nájem náčiní je třeba sjednat v předstihu rezervaci. Zajištění rezervace, může být podmiňována složením rezervační zálohy. Požadavek na složení rezervační zálohy uplatňuje pronajímatel zejména v období zvýšené poptávky. Rezervační záloha se vypořádává bezhotovostním převodem na stanovený účet.

 

4. Cena nájmu je stanovena podle platného ceníku, tj. ceníku, který je jako platný zveřejněn na webových stránkách půjčovny (www: lokosport.eu) nebo v provozovně ve Světlé nad Sázavou, Sázavská ul.. Pronajímatel je oprávněn v rámci své marketingové strategie poskytovat z ceníkových cen slevy. Ceny za nájem je splatná předem (před předáním náčiní pronajímatelem nájemci). Platbu je možné provést v hotovosti nebo s dostatečným předstihem bankovním převodem. Platba bankovní kartou možná není.

 

5. Standardním místem převzetí a vrácení náčiní je půjčovna ve Světlé nad Sázavou, Sázavská ulice. Je-li sjednáno předání či vrácení jinde než v půjčovně může pronajímatel k ceně zápůjčky účtovat i cenu za dopravu náčiní. Cena za dopravu je stanovována předem jako cena smluvní. V případě zpoždění vrácení náčiní má pronajímatel právo na smluvní pokutu podle uzavřené nájemní smlouvy.

 

 

6. Náčiní je zapůjčováno k používání k obvyklému účelu, v souladu s návodem výrobce případně pokyny pronajímatele. Pokud nájemci není zcela znám správný způsob použití náčiní je povinen upozornit na tuto skutečnost pracovníka pronajímatele, který je povinen nájemce o způsobu použití poučit. Nájemce náčiní používá náčiní na vlastní nebezpečí a na svou vlastní odpovědnost. Převozy koloběžek vozidlem nájemce ve větším množství než dvě koloběžky není považováno za využití  náčiní k obvyklému účelu a je podmíněno předchozím souhlasem pronajímatele.

 

7. Nájemce je povinen se přesvědčit o technickém stavu přebíraného náčiní, připomínky, námitky, požadavky uplatnit během přebírání náčiní od pronajímatele. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli poškození, ke kterým v době nájmu došlo. Nájemce je odpovědný za škodu, která na náčiní vznikne porušením jeho povinností, není odpovědný za běžné opotřebení odpovídající době trvání zápůjčky a běžnému používání náčiní.

 

8. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při porušení podmínek nájemní smlouvy nájemcem a požadovat vrácení věci i před skončením sjednané doby nájmu. Pronajímatel je oprávněn použít vratnou zálohu výdajů při poškození, zničení, ztrátě či zcizení náčiní ve výši nezbytné pro odstranění vzniklé škody. O způsobu odstranění vzniklé škody rozhoduje pronajímatel, může jít o opravu nebo nákup srovnatelné náhrady za zničené náčiní.

 

9. V záležitostech, které nejsou upraveny smlouvou či tímto výpůjčním řádem se postupuje podle platného znění občanského zákoníku, případně dalších obecně platných právních předpisů.

 

Tento půjčovní řád je platný a účinný ode dne 17. května 2014. Změněna nebo zrušení se provádí zveřejněním změny vyvěšením v provozovně a na internetových stránkách pronajímatele (lokosport.eu).